Παναγία η Φιλανθρωπινή

Το Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης / Δραστηριότητες

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Διαγνωστικού Kέντρου Έργων Tέχνης είναι οργανωμένες σε 5 πεδία επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης:

 • Τμήμα «μη καταστρεπτικών» μεθόδων ανάλυσης
 • Τμήμα «μικρο-αναλυτικών» μεθόδων
 • Τμήμα ενόργανης ανάλυσης και χημείας των επιφανειών
 • Τμήμα επεξεργασίας των δεδομένων
 • Τμήμα τεκμηρίωσης

Τα ανωτέρω εργαστήρια αποτελούν ένα αδιάρρηκτο σώμα και υπηρετούν κοινούς αναπτυξιακούς στόχους, που συνοψίζονται στους εξής:

 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη λεπτομερή ανάλυση και ταυτοποίηση όλων των συστατικών ενός έργου τέχνης συμπεριλαμβανομένων των χρωματικών στρωμάτων, των υποκείμενων στρωμάτων προετοιμασίας και των επιφανειακών στρωμάτων προστασίας. Ανάλυση των μεταβολών που υφίστανται τα υλικά υπό την επίδραση περιβαλλοντικών επιδράσεων.
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης και τεκμηρίωσης των μεθόδων συντήρησης με έμφαση στις οργανικές επιστρώσεις (φυσικές ρητίνες και συνθετικά σκευάσματα) που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν ή/και χρησιμοποιούνται και στις μέρες μας για την συντήρηση και προστασία των έργων τέχνης.
 • Δραστηριοποίηση στην κατεύθυνση αναζήτησης και σύνθεσης νέων δομών προστατευτικών υλικών τα οποία θα είναι συμβατά κατά περίπτωση με τα υλικά του έργου τέχνης, θα διαθέτουν τις βέλτιστες ιδιότητες όσον αφορά στην εφαρμογή τους, στην παρεχόμενη από αυτά προστασία, στην αντοχή τους σε συγκεκριμένες περιβαλλοντολογικές συνθήκες και στην πιθανή απομάκρυνση τους μετά την έλευση της προστατευτικής ικανότητάς τους.
 • Ανάπτυξη ευέλικτων οργανολογιών, οι οποίες θα καθιστούν εφικτή τη μη καταστρεπτική εφαρμογή αναλυτικών τεχνικών στη διάγνωση έργων τέχνης. Σε αυτή την κατεύθυνση απαιτείται ο καθορισμός των απαιτούμενων κατά περίπτωση παραμέτρων, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψη στην κατασκευή των διατάξεων, ώστε το τελικό προϊόν να αξιοποιεί με βέλτιστο τρόπο τις αναλυτικές ικανότητες των αντίστοιχων τεχνικών.
 • Ανάπτυξη συστημάτων μη καταστρεπτικής απεικόνισης της στρωματογραφικής δομής των φορητών έργων τέχνης και τοιχογραφιών με συνδυασμένη χρήση υπερηχητικής μικροσκοπίας καθώς επίσης και διατάξεων λήψης εικόνας και φάσματος στην υπέρυθρη περιοχή.
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας μη καταστρεπτικής μέτρησης του χρώματος. Μελέτη της επίδρασης της υφής και της διαφάνειας της επιφάνειας καθώς και της επίδρασης των οργανικών φορέων και μέσων προστασίας των επιφανειών στο χρωματικό αποτέλεσμα των έργων ζωγραφικής τέχνης.
 • Ανάπτυξη μεθοδολογιών οι οποίες στηριζόμενες σε αποτελέσματα αναλυτικών τεχνικών θα συμβάλλουν στην αποκάλυψη της τεχνολογίας η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δημιουργία ενός έργου τέχνης (τρόπος χρήσης υλικών, διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε κλπ) με συνέπεια την επιστημονική στήριξη της ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας.
 • Ανάπτυξη συστημάτων σύντηξης και επεξεργασίας των συμπληρωματικών δεδομένων που προκύπτουν από τις διάφορες αναλυτικές μεθόδους καθώς και προβολή αυτών με συνθετικό τρόπο και με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών γνωσιολογικής οργάνωσης των δεδομένων.
 • Δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων τεκμηρίωσης έργων τέχνης, ανοιχτά σε συστήματα σύγχρονης πρόσβασης και τηλεματικής ταυτόχρονης συνεργασίας περισσοτέρων χρηστών (Multi Information System + Teleworking).

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Digital Innovations