Παναγία η Φιλανθρωπινή

Το Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης / Προσωπικό

Ιωάννης Καραπαναγιώτης - Δημοσιεύσεις

I. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

  1. I. KARAPANAGIOTIS, E. MINOPOULOU, L. VALIANOU, SISTER DANIILIA, AND Y. CHRYSSOULAKIS
    Investigation of the Colourants Used in Icons of the Cretan School of Iconography,
    Analytica Chimica Acta 2009, 647(2) 231-242.
  2. P.N. MANOUDIS,  I. KARAPANAGIOTIS, A. TSAKALOF, I. ZUBURTIKUDIS, B. KOLINKEOVA AND C. PANAYIOTOU
    Superhydrophobic Films For The Protection Of Outdoor Cultural Heritage Assets,
    Applied Physics A 2009, accepted, in press.
  3. P.N. MANOUDIS,  I. KARAPANAGIOTIS, A. TSAKALOF, I. ZUBURTIKUDIS, B. KOLINKEOVA AND C. PANAYIOTOU
    Surface Properties of Superhydrophobic Coatings for Stone Protection,
    Journal of Nano Research 2009, accepted, in press.
  4. I. KARAPANAGIOTIS, D. MANTZOURIS, Y. CHRYSSOULAKIS, H.A. SAADEH, M.A. ALAWI, M.S. MUBARAK, R. KARADAG, T. YURDUN, Z. ALSAAD, O. ABDEL-KAREEM, L. PUCHINGER AND F. SAUTER
    Inter-laboratory Chemical Study of Natural Materials from the Historical Wiesner Collection,
    Jordan Journal of Chemistry 2009, 4(2) 195-208.
  5. L. VALIANOU, K. STATHOPOULOU, I. KARAPANAGIOTIS, P. MAGIATIS, Ε. PAVLIDOU, A.-L. SKALTSOUNIS AND Y. CHRYSSOULAKIS
    Phytochemical Analysis of Young Fustic (Cotinus coggygria heartwood) and Identification of Isolated Colourants in Historical Textiles,
    Analytical and Bioanalytical Chemistry 2009, 394, 871-882.
  6. P.N. MANOUDIS,  A. TSAKALOF, I. KARAPANAGIOTIS, I. ZUBURTIKUDIS AND C. PANAYIOTOU
    Fabrication of Super-hydrophobic Surfaces for Enhanced Stone Protection,
    Surface and Coatings Technology 2009, 203 (10-11), 1322-1328.
  7. SISTER DANIILIA, K.S. ANDRIKOPOULOS, S. SOTIROPOULOU AND I. KARAPANAGIOTIS
    Analytical Study into El Greco’s Baptism of Christ: Clues to the Genius of His Palette,
    Applied Physics A 2008, 90 (3), 565-575.
  8. SISTER DANIILIA, E. MINOPOULOU, K.S. ANDRIKOPOULOS, I. KARAPANAGIOTIS AND G.A. KOUROUKLIS
    Evaluating a Cumaean Sibyl: Domenichino or Later? A Multi-analytical Approach,
    Analytica Chimica Acta 2008, 611 (2), 239-249.
  9. P.N. MANOUDIS, I. KARAPANAGIOTIS, A. TSAKALOF, I. ZUBURTIKUDIS AND C. PANAYIOTOU
    Superhydrophobic Composite Films Produced on Various Substrates,
    Langmuir 2008, 24 (19), 11225-11232.
  10. I. KARAPANAGIOTIS, A. LAKKA, L. VALIANOU AND Y. CHRYSSOULAKIS
    High-Performance Liquid Chromatographic Determination of Colouring Matters in Historical Garments from the Holy Mountain of Athos,
    Microchimica Acta 2008, 160 (4), 477-483.
  11. A. TSAKALOF, P. MANOUDIS, I. KARAPANAGIOTIS, I. CHRYSSOULAKIS AND C. PANAYIOTOU
    Assessment of Synthetic Polymeric Coatings for the Protection and Preservation of Stone Monuments,
    Journal of Cultural Heritage 2007, 8 (1) 69-72.
  12. P. MANOUDIS, S. PAPADOPOULOU, I. KARAPANAGIOTIS, A. TSAKALOF, I. ZUBURTIKUDIS AND C. PANAYIOTOU
    Polymer-Silica Nanoparticles Composite Films As Protective Coatings For Stone-Based Monuments,
    Journal Of Physics: Conference Series 2007, 61, 1361-1365.
  13. I. KARAPANAGIOTIS, L. VALIANOU, SISTER DANIILIA AND Y. CHRYSSOULAKIS
    Organic Dyes in Byzantine and Post-Byzantine Icons from Chalkidiki (Greece),
    Journal of Cultural Heritage 2007, 8 (3) 294-298.
  14. I. KARAPANAGIOTIS
    An Energetic Criterion to Compare the Evolution of Thermally-Excited Surface Disturbances and Nanoindentation-Induced Defects on Thin Polymer Films,
    Surface Science 2007, 601 (16) 3426-3430.
  15. I. KARAPANAGIOTIS AND Y. CHRYSSOULAKIS
    Investigation of Red Natural Dyes Used in Historical Objects by HPLC-DAD-MS,
    Annali di Chimica 2006, 96 (1-2) 75-84.
  16. I. KARAPANAGIOTIS
    Identification of Indigoid Natural Dyestuffs Used in Art Objects by HPLC Coupled to APCI-MS,
    American Laboratory 2006, 38 (3) 36-40
    (Invited paper)
  17. I. KARAPANAGIOTIS AND W.W. GERBERICH
    Surface Diffusivity of Thin Polymer Films Measured by a Curvature Driven Flow and Rouse Dynamics,
    Surface Science 2006, 600 (5) 1178-1184.
  18. I. KARAPANAGIOTIS, V. DE VILLEMEREUIL, P. MAGIATIS, P. POLYCHRONOPOULOS, K. VOUGOGIANNOPOULOU AND A.-L. SKALTSOUNIS
    Identification of the Coloring Constituents of Four Natural Indigoid Dyes

    Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies 2006, 29 (10) 1491-1502.
  19. A.N. ASSIMOPOULOU, I. KARAPANAGIOTIS, A. VASILIOU, S. KOKKINI AND V.P. PAPAGEORGIOU
    Analysis of Alkannin Derivatives from Alkanna Species by High-Performance Liquid Chromatography/Photodiode Array/Mass Spectrometry,
    Biomedical Chromatography 2006, 20 (12) 1359-1374.
  20. I. KARAPANAGIOTIS, SISTER DANIILIA, A. TSAKALOF AND Y. CHRYSSOULAKIS
    Identification of Red Natural Dyes in Post-Byzantine Icons by HPLC,
    Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies 2005, 28 (5) 739-749.
  21. I. KARAPANAGIOTIS AND W.W. GERBERICH
    Curvature Driven Flow of Thin Polymer Films and Diffusivity Measurements,
    Macromolecules 2005, 38 (8) 3420-3425.
  22. I. KARAPANAGIOTIS AND W.W. GERBERICH
    A Criterion for Dewetting Initiation from Surface Disturbances on Ultrathin Polymer Films,
    Langmuir 2005, 21 (20) 9194-9198.
  23. I. KARAPANAGIOTIS AND W.W. GERBERICH
    Particle Nucleation for Dewetting Initiation of Thin Polymer Films,
    Journal of Applied Polymer Science 2005, 98 (1) 138-145.
  24. I. KARAPANAGIOTIS AND W.W. GERBERICH
    Polymer Film Rupturing in Comparison with Leveling and Dewetting,
    Surface Science 2005, 594 (1-3) 192-202.
  25. I. KARAPANAGIOTIS, D.F. EVANS AND W.W. GERBERICH
    Dynamics of the Leveling Process of Nanoindentation Induced Defects on Thin Polystyrene Films,
    Polymer 2002, 43 (4) 1343-1348.
  26. I. KARAPANAGIOTIS, D.F. EVANS AND W.W. GERBERICH
    Dewetting Dynamics of Thin Polystyrene Films from Sputtered Silicon and Gold Surfaces,
    Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 2002, 207 (1-3) 59-67.
  27. I. KARAPANAGIOTIS, D.F. EVANS AND W.W. GERBERICH
    Nucleation Processes for Dewetting Initiation of Thin Polymer Films,
    Langmuir 2001, 17 (11) 3266-3272.
  28. I. KARAPANAGIOTIS, D.F. EVANS AND W.W. GERBERICH
    Leveling and Dewetting Processes of Nanoindentation-Induced Defects on Thin Polymer Films,
    Macromolecules 2001, 34 (11) 3741-3747.
  29. I. KARAPANAGIOTIS, W.W. GERBERICH AND D.F. EVANS
    Early Dewetting Stages of Thin Polymer Films Initiated by Nanoindentation,
    Langmuir 2001, 17 (8) 2375-2379.
  30. Ι. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Α. ΛΑΚΚΑ, MONAXH ΔΑΝΙΗΛΙΑ ΚΑΙ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
    Φυσικές Οργανικές Χρωστικές σε Έργα Τέχνης,
    Χημικά Χρονικά 2008, 70 (4) 21-24.
  31. ΜΟΝΑΧΗ ΔΑΝΙΗΛΙΑ, Κ.Σ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Ι. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Μελέτη της Τεχνικής της «Βάπτισης του Χριστού» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου με Εφαρμογή Αναλυτικών Μεθόδων Διάγνωσης,
    Μουσείο Μπενάκη 2005, 5, 115-134.
  32. Ι. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Μ. ΓΚΙΚΑ, ΑΔΕΛΦΗ ΔΑΝΙΗΛΙΑ ΚΑΙ Α. ΤΣΑΚΑΛΩΦ
    Ταυτοποίηση Οργανικών Χρωστικών στα Έργα Τέχνης μη τη Μέθοδο της Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης,
    Χημικά Χρονικά 2005, 67 (1-2) 31-34.

ΙΙ. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

  1. SISTER DANIILIA, E. MINOPOULOU, K. S. ANDRIKOPOULOS AND I. KARAPANAGIOTIS
    Analysis of Organic and Inorganic Materials and their Application on Icons by Angelos,
    In, “Icons by the hand of Angelos, The Painting Method of a fifteenth-century Cretan Painter, pp.115-149.
    Edited by K. Milanou, C. Vournopoulou, L. Vranopoulou and A.-E. Kalliga, Benaki Museum, Graphic Arts Metropolis S.A., Athens, 2008.
    Το βιβλίο (και το άρθρο) είναι διαθέσιμο και στην Ελληνική γλώσσα.
  2. Χ.Χ. ΚΑΡΥΔΗΣ
    (συμμετοχή ως συγγραφέας του υποκεφαλάιου που αναφέρεται στις χημικές αναλύσεις με υγρή χρωματογραφία)
    Ο Αρχιερατικός Σάκκος του Αγίου Νήφωνος: Ιστορία – Κατασκευή – Ανάλυση – Διατήρηση,
    Στο βιβλίο, “Ο Άγιος Νήφων, Πατριάρχης Κωσταντινουπόλεως”, σελ. 472-485,
    Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου, Άγιο Όρος, 2008.
  3. S. SOTIROPOULOU AND I. KARAPANAGIOTIS
    Conchylian Purple Investigation in Prehistoric Wall Paintings of the Aegean Area,
    In, “Indirubin, the Red Shade of Indigo”, Chapter 7, pp. 71-78,
    Edited by L. Meijer, N. Guyard, A. -L. Skaltsounis and G. Eisenbrand, Life in Progress Editions, Roscoff, France, 2006.

 

ΙΙΙ. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

  1. I. KARAPANAGIOTIS, S. SOTIROPOULOU, E. CHRYSSIKOPOULOU, P. MAGIATIS, K.S. ANDRIKOPOULOS AND Y. CHRYSSOULAKIS
    Investigation of Tyrian Purple occurring in historical Wall Paintings of Thera,
    “Dyes in History and Archaeology (DHA)”, Montpellier, France, November 4-5, 2004.
    Will be edited by J. Kirby, Archetype publications Ltd. (in press, accepted after peer review process).
  2. KARAPANAGIOTIS, C. KARYDIS, E. MINOPOULOU AND C. PANAYIOTOU
    The Sakkos of the Emperor Ioannis Tsimiskis (?): A brief stylistic and analytical study
    “Dyes in History and Archaeology (DHA)”, Suceava, Romania, September 21-23, 2006.
    Will be edited by J. Kirby, Archetype publications Ltd. (in press, accepted after peer review process).
  3. Λ. ΒΑΛΙΑΝΟΥ, Ι. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  Ι. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ
    Συγκριτική Μελέτη Ήπιων Μεθόδων Απόσπασης Φυσικών Οργανικών Χρωστικών από Βαμμένες Ίνες με τη Χρήση Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης,
    “7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής”, Πάτρα, Ιούνιος 3-5, 2009.
    Εκδόσεις Πανεπιστήμιο Πάτρας, Πάτρα 2009, άρθρο 00561.
  4. Π. ΜΑΝΟΥΔΗΣ, Ι. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Α. ΤΣΑΚΑΛΩΦ, Ι. ΖΟΥΜΠΟΥΡΤΙΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
    Υπερυδρόφοβα Σύνθετα Υμένια Πολυμερούς-Νανοσωματιδίων σε Ποικίλα Υποστρώματα,
    “7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής”, Πάτρα, Ιούνιος 3-5, 2009.
    Εκδόσεις Πανεπιστήμιο Πάτρας, Πάτρα 2009, άρθρο 00389.
  5. Σ.Κ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. ΜΙΧΑΗΛΩΦ, Ι. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ι. ΖΟΥΜΠΟΥΡΤΙΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
    Φυσικοχημική Μελέτη Προστατευτικών Πολυμερικών Επιστρώσεων Μνημείων,
    “7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής”, Πάτρα, Ιούνιος 3-5, 2009.
    Εκδόσεις Πανεπιστήμιο Πάτρας, Πάτρα 2009, άρθρο 00305.
  6. P. MANOUDIS, I. KARAPANAGIOTIS, A. TSAKALOF, I. ZUBURTIKUDIS AND C. PANAYIOTOU
    Super-hydrophobic Polymer/Nanoparticle Composites for the Protection of Marble Monuments,
    “9th International Conference ART 2008”, Jerusalem, Israel, May 25-30, 2008.
    Edited by ISAS International Seminars.
    Paper appeared in NDT database / e-Journal vol 13, No.9, September 2008.
  7. I. KARAPANAGIOTIS, S. WEI, SISTER DANIILIA, E. MINOPOULOU, D. MANTZOURIS AND E. ROSENBERG
    Analytical Investigation of the Painting Techniques Used in Icons of the Cretan School of Iconography,
    “9th International Conference ART 2008”, Jerusalem, Israel, May 25-30, 2008.
    Edited by ISAS International Seminars.
    Paper appeared in NDT database / e-Journal vol 13, No.9, September 2008.
  8. I. KARAPANAGIOTIS AND C. KARYDIS
    Ecclesiastical Garments of Mount Athos: History, Typology and Colouring Matters,
    “9th International Conference ART 2008”, Jerusalem, Israel, May 25-30, 2008.
    Edited by ISAS International Seminars.
    Paper appeared in NDT database / e-Journal vol 13, No.9, September 2008.
  9. P.N. MANOUDIS, I. KARAPANAGIOTIS, A. TSAKALOF, I. ZUBURTIKUDIS, K. MATZIARIS AND C. PANAYIOTOU
    Surface Properties of Superhydrophobic Coatings for Stone Protection,
    “Stone Consolidation in Cultural Heritage – Research and Practice”, Lisbon, Portugal, May 6-7, 2008
    Edited by J. Delgado Rodriguez & J. M. Mimoso, LNEC, Lisbon 2008, pp. 193-201.
  10. Π. ΜΑΝΟΥΔΗΣ, Α. ΤΣΑΚΑΛΩΦ, Ι. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ι. ΖΟΥΜΠΟΥΡΤΙΚΟΥΔΗΣ, Κ. ΜΑΤΖΙΑΡΗ, Ε. ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
    Μία Μέθοδος Αδιαβροχοποίησης του Λίθου με Πολυμερή και Νανοσωματίδια,
    Ημερίδα Συντήρησης ΑΜΘ 2007”, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2, 2007.
    Έκδοση Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, αρ. 3. Επιμέλεια: Α. Αδάμ-Βελένη, Δ. Ιγνατιάδου, Μάρτιος 2008, σελ. 79-88.
  11. Ι. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ W.W. GERBERICH
    Μετρήσεις Διαστάσεων Νανοδομών και Νανοδιατάξεων Λεπτών Πολυμερικών Υμενίων,
    “2ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας”, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 19-20, 2007.
    Εκδόσεις Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας & Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων, Αθήνα 2007, άρθρο 60.
  12. P. MANOUDIS, K. MATZIARI, C. PANAYIOTOU, I. KARAPANAGIOTIS, A. TSAKALOF AND I. ZUBURTIKUDIS
    CreationandEvaluationofSuper-hydrophobicSurfacesfortheProtectionofStoneMonuments,
    “6th Hellenic Chemical Engineering Conference”, Athens, Greece, May 31 – June 2, 2007.
    Edited by NTU, P. Taukis, Tzigounakis, E. Gogou. Printed by Cosmosware, Athens 2007, pp. 1245-1248.
  13. Ι. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Χ. ΚΑΡΥΔΗΣ, Λ. ΒΑΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ Ι. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ
    Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Μεθοδολογίας Ταυτοποίησης Φλαβονοειδών, Ανθρακινονών και Παραγώγων του Ινδικού με Χρήση Υγρής Χρωματογραφίας και Εφαρμογή της σε Αντικείμενα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
    “6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής”, Αθήνα, Μάιος 31 – Ιούνιος 2, 2007.
    Εκδόσεις ΕΜΠ, Π. Ταούκης, Ι. Τζιγκουνάκης, Ε. Γώγου. Παραγωγή Cosmosware, Αθήνα 2007, σελ. 545-548.
  14. P. MANOUDIS, I. KARAPANAGIOTIS, A. TSAKALOF AND K. ANDRIKOPOULOS
    Comparative Study of the Efficacy of Synthetic Coatings for Stone Monuments Protection,
    “Innovative Technologies and Materials for the Protection of Cultural Heritage, Industry, Research, Education: European Acts & Perspectives”, Athens, Greece, December 16-17, 2003.
    Edited by A. Moropoulou. Published by the Technical Chamber of Greece, Greece, March 2007, pp. 511-514.
  15. I. KARAPANAGIOTIS
    Identification of Natural Organic Dyes Used in Art Objects of the Cultural Heritage of the S.E. Mediterranean Area by High Performance Liquid Chromatography,
    “ICOM-CC International Conference, Icons: Approaches to Research, Conservation and Ethical issues”, Athens, Greece, December 3-7, 2006.
    Edited by the Benaki Museum, Greece, December 2006, paper 40.
  16. I. KARAPANAGIOTIS AND SISTER DANIILIA
    A Comparison of the Organic Dyes Used in Icons and Textiles of the Mediterranean Area in the Byzantine and Post Byzantine Period,
    “ICOM-CC International Conference, Icons: Approaches to Research, Conservation and Ethical issues”, Athens, Greece, December 3-7, 2006.
    Edited by the Benaki Museum, Greece, December 2006, paper 39.
  17. P. MANOUDIS, I. KARAPANAGIOTIS, A. TSAKALOF, I. ZUBURTIKUDIS AND C. PANAYIOTOU
    Hydrophobicity of Thin Polymer Films Enhanced by Silica Nanoparticles,
    “XXII Panhellenic Conference of Solid State Physics and Materials Science”, Patra, Greece, September 24-27, 2006.
    Edited by the University of Patras.
  18. I. KARAPANAGIOTIS AND W.W. GERBERICH
    Diffusivity Measurements Based on the Relaxation of Surface Disturbances of Thin Polymer Films
    “XXII Panhellenic Conference of Solid State Physics and Materials Science”, Patra, Greece, September 24-27, 2006.
    Edited by the University of Patras.
  19. I. KARAPANAGIOTIS, SISTER DANIILIA AND L. VALIANOU
    Identification of Natural Organic Dyes in Byzantine Iconography,
    “Icon and Portrait International Conference”, ICOM-CC-Wood, Furniture and Lacquer, Alexandria, September 18-20, 2006.
    Edited by H. Hanna, printed by Saint Mena Monastery Press, Egypt, September 2006, pp. 107-115.
  20. Ι. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΔ. ΔΑΝΙΗΛΙΑ, Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, Α. ΤΣΑΚΑΛΩΦ, Π. ΜΑΓΙΑΤΗΣ ΚΑΙ Ι. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ
    Αναλύσεις Φυσικών Οργανικών Χρωστικών σε Έργα της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς με Χρήση HPLC-DAD-MS,
    “5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής”, Θεσσαλονίκη, Μάιος 26-28, 2005.
    Εκδόσεις Τζιόλα, 2005, σελ. 1205-1208.
  21. I. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ W. W. GERBERICH
    Επίδραση Νανο-ατελειών στην Αποδιαβροχή Λεπτών Υμενίων Πολυμερών,
    “5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής”, Θεσσαλονίκη, Μάιος 26-28, 2005.
    Εκδόσεις Τζιόλα, 2005, σελ. 21-24.
  22. I. KARAPANAGIOTIS, D. F. EVANS AND W. W. GERBERICH
    Dynamics of Nanoindentation Induced Indents on Thin Polystyrene Films,
    “Annual meeting of the American Institute of Chemical Engineers (AICHE)”, Dallas, TX, USA, October 31-November 5, 1999.
    Edited by American Institute of Chemical Engineers (AICHE), USA, 1999, paper 179b.
  23. I. KARAPANAGIOTIS, D. F. EVANS AND W. W. GERBERICH
    Dynamics of Healing Indents on Thin Polystyrene Film on Silicon,
    “Annual meeting of the American Institute of Chemical Engineers (AICHE)”, Miami, FL, USA, November 15-20, 1998.
    Edited by American Institute of Chemical Engineers (AICHE), USA, 1998, paper 196c.

ΙV. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Παρουσιάσεις εργασιών σε περισσότερα από 80 Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια.

V. ΠΑΤΕΝΤΕΣ

  1. «Σκεύασμα υδρο-ελαιοφοβοποίησης των υλικών με νανοσωματίδια», Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).
    Π. Μανούδης, Ίδρυμα Ορμύλια–Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης, Κ. Παναγιώτου, Α. Τσακάλωφ, Ι. Καραπαναγιώτης, Ι. Ζουμπουρτικούδης, Κ. Ματζιάρη,
    Αριθμός ΟΒΙ 1005991. Διεθνής ταξινόμηση: C09K 3/18, C04B 41/45.
    Ημ/νία απονομής: 22/7/2008. Ισχύς μέχρι: 5/4/2027

VI. ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

  1. Εξώφυλλο Περιοδικού Langmuir, Vol 17, Number 8, April 17, 2001
    Το περιοδικό Langmuir φιλοξένησε στο εξώφυλλό του εικόνα που συλλέχθηκε με Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων (Atomic Force Microscopy) στα πλαίσια του άρθρου, “Early Dewetting Stages of Thin Polymer Films Initiated by Nanoindentation”, Ι. Karapanagiotis, W.W. Gerberich and D.F. Evans.

Επιστροφή στη σελίδα προσωπικού του Διαγνωστικού Κέντρου Έργων Τέχνης.

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Digital Innovations